დადგენილება № 14/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სენატის 2013 წლის 5 მარტის №3 დადგენილებით დამტკიცებულ „სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სტიპენდიების გაცემის წესში“ცვლილებათა შეტანის შესახებ.

დადგენილება № 13/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სახელობითი სტიპენდიების გაცემისთვის სტუდენტთა შერჩევის კრიტერიუმების ცვლილების შესახებ

დადგენილება № 12/2021 -  სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სტუდენტური ორკესტრის რეპეტიციებისა და კონცერტის ჩატარების საგანგებო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 11/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზის დებულების განხილვისა და წარმომადგენლობით საბჭოზე დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ

დადგენილება № 10/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი დარბაზის დებულების განხილვისა და წარმომადგენლობით საბჭოზე დასამტკიცებლად წარდგენის შესახებ

დადგენილება № 09/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამუსიკო სემინარიის ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება № 08/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის მიმართულებათა 2021 წლის სასწავლო-შემოქმედებითი გეგმის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება № 07/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის აკადემიური გუნდის დირიჟორობის მიმართულების პროფესორის, შალვა მოსიძისათვის ემერიტუსის წოდების მინიჭების შესახებ.

დადგენილება № 06/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის მიმართულებათა 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო-შემოქმედებითი გეგმის დამტკიცების შესახებ.

დადგენილება № 03/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სადოქტორო პროგრამების მისაღებ გამოცდებზე აპლიკანტთა რეგისტრაციისთვის წარმოსადგენ დოკუმენტაციის ნუსხაში დამატების შესახებ.

დადგენილება 02/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის ასანაზღაურებელ დისციპლინათა გეგმა-გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება  № 01/2021 – სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე  მისაღებ გამოცდაზე  უცხო ენის გამოცდაში ერთჯერადი ცვლილების შესახებ


2020 წლის დადგენილებები