დადგენილება 06/2021 - სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის მიმართულებათა 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო-შემოქმედებითი გეგმის დამტკიცების შესახებ

 

 

 

თარიღი: 02.02.2021

დადგენილება № 06/2021

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51- მუხლის პირველი ნაწილის, 52- მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53- მუხლის პირველი და მესამე ნაწილების, 54- მუხლის პირველი ნაწილის, 55- მუხლის, 56- მუხლის მე-3 ნაწილის, 57- მუხლის, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N05/90 ბრძანებით დამტკიცებულისაჯარო სამართლის იურიდიული პირის თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდებისმე-8 მუხლის პირველი ნაწილისქვეპუნქტისა და აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 02 თებერვლის № 04 სხდომაზე დაფიქსირებული პოზიციების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე (აკადემიური საბჭოს სხდომის ოქმი № 04),

 


 აკადემიური საბჭო ადგენს:

 

  1. დამტკიცდეს სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის მიმართულებათა 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო-შემოქმედებითი გეგმა წარმოდგენილი დანართი № 1-ის სახით;
  2. დადგენილება დაეგზავნოს სასწავლო დეპარტამენტს, ორივე ფაკულტეტის დეკანს, ორივე ფაკულტეტის მიმართულებათა ხელმძღვანელებს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს;
  3. დადგენილება განთავსდეს კონსერვატორიის ვებგვერდზე www.tsc.edu.ge;
  4. დადგენილება ძალაში შედის მიღებისთანავე;
  5. წინამდებარე დადგენილება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ძალაში შესვლის დღიდან 1 თვის ვადაში . თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: . თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, №6).

 

 

ნანა შარიქაძე

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე