ხარისხის სამსახურის საქმიანობის თვითშეფასება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

პროფესიული მიდგომების შეფასება

აბიტურიენტთა მოზიდვა და სტუდენტთა მიღების პროცესი

სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზების თვითშეფასება

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების თვითშეფასება

ინტერნაციონალიზაციის პროცესების ხელშეწყობის თვითშეფასება

ფინანსური რესურსების მართვის თვითშეფასება

მექანიზმები და მათი ეფექტურობა

კრიტერიუმები

შესყიდვები

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წლიური ანგარიში

2017   2016   2015   2014   2013   2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სტუდენტთა გამოკითხვა

სასწავლო კურსის "სპეციალობის კლასი და პედაგოგიური სემინარები" შეფასება

(პროგრამები "მუსიკის თეორია", "მუსიკისმცოდნეობა")

სასწავლო კურსის "სპეციალობის კლასი და პედაგოგიური სემინარები" შეფასება

(პროგრამა "კომპოზიცია")

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის "მუსიკა და დღევანდელობა" შეფასება

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის "ჯაზის ხელოვნება" შეფასება

 

 

კონტაქტი:

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ტელ: (+995 32) 2 98 71 28

email: quality@tsc.edu.ge

 

მისამართი:

0108, თბილისი

გრიბოედოვის ქ. 8-10