დადგენილება N1/2020 -სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2020წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.


დადგენილება N2/2020 -სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ფირმა "Bechstein" -ის როიალების შეძენის შესახებ.


დადგენილება N3/2020 კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის და კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის დებულებებში 2019 წლის 14 იანვარს შეტანილი ცვლილებების (მე-3 მუხლის 3,2 პუნქტი) გაუქმებისა და პირვანდელი პირვანდელი მდგომარეობით დაბრუნების შესახებ


დადგენილება N 4/2020 სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2020 წლის  7 სექტემბრის წარმომადგენლობითი საბწოს სხდომის მდივნის ნინი ქუთელიას არცევის შესახებ.


დადგენილება N 5/2020 სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 7 ივლისის N 05/90 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.


დადგენილება N 6/2020 სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პროფესორის/ მასწავლებლის/კონცერტმაისტერის შრომითი საქმიანობის ნორმირების შესახებ


დადგენილება  N 7/2020 სსიპ-თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საკუთარის შემოსავლიდან საშტატო ერთეულის დამატების შესახებ.